Regulamin Sklepu Internetowego www.retropr.pl

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług droga elektroniczna i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.retropr.pl przez RetroPR Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Plac Gen. Józefa Hallera 5/14A, 03-464 Warszawa, NIP: 1133046591, KRS: 0000935927.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży produktów, wykonywania tych umów i prowadzenia postępowania reklamacyjnego.

3.Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

– adres poczty elektronicznej info@retropr.pl
Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej retropr.pl/regulamin w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy rozumieć je w sposób następujący:

1) Administrator danych osobowych – RetroPR sklep internetowy, RetroPR Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Plac Gen. Józefa Hallera 5/14A, 03-464 Warszawa, NIP: 1133046591, KRS:  0000935927.

2) Czas realizacji zamówienia – ilość dni roboczych potrzebnych RetroPR na skompletowanie zamówienia dokonanego przez Klienta w Sklepie internetowym oraz jego dostarczenie za pośrednictwem usługi pocztowej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu;

3) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wszystkich dni, które zostały wskazane w odrębnych przepisach prawa za dni wolne od pracy;

4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej z RetroPr, niezwiązanej bezpośrednio z jego (Konsumenta) działalnością gospodarczą lub zawodową.

5) RetroPR Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Plac Gen. Józefa Hallera 5/14A, 03-464 Warszawa, NIP: 1133046591, KRS:  0000935927.

6) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego, dostępny na stronie internetowej retropr/regulamin.

7) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez RetroPR dostępny na stronie internetowej www.retropr.pl

8) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez nią 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego o ile nie posiada ona pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu internetowego, a w szczególności dokonuje zakupów w Sklepie internetowym zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;

9) Zamówienie – oświadczenie woli wyrażone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego, będące równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia (znajdujących się w Ofercie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia), określające ich typ, ilość, dane osobowe Klienta, formę zapłaty oraz sposób i miejsce dostarczenia produktów.

 

III. Zasady korzystania ze sklepu

1.RetroPR świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

1) udostępnianie możliwości założenia przez Klienta indywidualnego konta w Sklepie internetowym, pozwalającego na dokonywanie zakupów produktów oraz korzystanie z innych usług oferowanych w Sklepie internetowym;

2) umożliwianie Klientowi dokonywania zakupów produktów w Sklepie internetowym bez rejestracji indywidualnego konta;

 1. Rejestracja Konta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 2. Umowa o świadczenie usług założenia i prowadzenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego, zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez RetroPR danych osobowych oraz potwierdzenia woli założenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym poprzez wciśnięcie ikony załóż konto.
 3. Przed zarejestrowaniem indywidualnego konta w Sklepie internetowym, Klient powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Po zarejestrowaniu indywidualnego konta w Sklepie internetowym, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło, jeśli Klient nie pamięta hasła może skorzystać z przypomnienia hasła, podając adres poczty elektronicznej który podał podczas rejestracji konta .
 5. Klient w każdej chwili i bez podania przyczyny może usunąć swoje konto w Sklepie internetowym. W wyniku usunięcia konta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania Klientowi indywidualnego konta w Sklepie internetowym.
 6. W celu usunięcia indywidualnego konta w Sklepie internetowym, należy wysłać do RetroPR żądanie usunięcia konta, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@retropr.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy siedziby RetroPR.
 7. Do korzystania z usług oferowanych w Sklepie elektronicznym oraz przeglądania treści Sklepu internetowego, składania zamówień i korzystania z indywidualnego konta w Sklepie internetowym, wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:

1) Posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) Posiadanie przeglądarki internetowej z aktualnymi wtyczkami shockwave flash, Java oraz wyłączone programy blokujące treści na stronie np. AdBlock:

 1. a) Mozilla Firefox
 2. b) Opera
 3. c) Google Chrome
 4. d) Internet Explorer

3) Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

 1. Klient zobowiązuje się do:

1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie narusza przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;

2) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;

3) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania;

4) dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu w Sklepie internetowym, jak i zachowania ich poufności. RetroPR może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia zasad, o których mowa w ust. 9 powyżej.

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym przesyłane jest Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany aktualnie wskazany w Sklepie internetowym. RetroPR nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych do logowania w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 2. Składanie zamówień i zawieranie umowy sprzedaży
 3. Przed złożeniem zamówienia na produkt dostępny w Sklepie internetowym, Klient jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdzając zamówienie w Sklepie internetowym, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia oraz, że zezwala na przetwarzanie przez RetroPR jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 4. Świadczenie przez RetroPR usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia RetroPR.
 5. Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie internetowym można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone. RetroPR przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego w taki sposób, że Klient przeglądający zawartość Sklepu internetowego, po wybraniu produktu oraz akceptacji jego ceny, dodaje go automatycznie do formularza zamówienia dostępnego w zakładce koszyk po jej włączeniu lub wciśnięciu przycisku przejdź do koszyka.
 6. Po zaakceptowaniu produktów w formularzu zamówienia, określeniu ich liczby, wyborze formy płatności i sposobu dostawy produktów oraz ostatecznym zaakceptowaniu łącznej ceny wszystkich produktów, Klient może dokonać złożenia zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku Kup teraz i podania swoich danych niezbędnych do dostarczenia zakupionego produktu.
 7. W formularzu zamówienia należy wskazać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Klienta, dane adresowe odbiorcy Zamówienia, w przypadku płatności PayPal jest to adres podany w koncie PayPal.
 8. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w formularzu zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W przedmiotowym potwierdzeniu przesłany zostanie wykaz zamówionych produktów wraz z ich cenami jednostkowymi, ceną łączną, kosztami przesyłki oraz sposobem i przewidywanym czasem dostawy.
 9. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przekazanych przez Klienta danych, RetroPR może wstrzymać realizację zamówienia o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.
 10. Ceny produktów
 11. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają wliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 12. Do łącznej ceny produktów zamówionych w Sklepie internetowym doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.
 13. Cena podana przy każdym produkcie w Sklepie internetowym, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. RetroPR zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Sklepie internetowym, wprowadzania do Sklepu internetowego nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów.
 14. Zmiany cen produktów w Sklepie internetowym o których mowa w ust. 4 powyżej, nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży.
 15. Formy Płatności

 

 1. Płatności za zamówione produkty można dokonywać w następujący sposób:

1) Bezgotówkowo przed odbiorem zamówionego produktu, poprzez:

 1. a) bezpośredni przelew na rachunek RetroPR,
 2. b) autoryzację płatności w systemie PayPal,
 3. c) serwis BlueMedia – szybkie płatności internetowe.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Paynow – Mbank.

 1. d) Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 1. Szczegółowy wykaz wszelkich opcji zapłaty za zamówione produkty wraz wyszczególnieniem wszystkich, związanych z nimi kosztów, dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce Formy płatności znajdującej się pod adresem

www.retropr.pl/formy-platnosci.pl

VII. Warunki dostawy produktów

 1. Zamówione produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Polski, zgodnie z życzeniem Klienta wyrażonym w formularzu zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej Fedex oraz paczkomatu 24/7 albo za granicę, do Państw znajdujących się na terenie Unii Europejskiej, za pośrednictwem firm kurierskich UPS oraz DHL. RetroPR nie wysyła Produktów poza obszar Unii Europejskiej.
 2. Koszty przesyłki zamówionych produktów ponosi Klient, o czym zostaje poinformowany przy akceptacji składanego Zamówienia.
 3. Koszt dostawy produktów oraz całkowity czas realizacji zamówienia są zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy produktu.
 4. O kosztach dostawy Klient informowany jest w sposób wyraźny, przed złożeniem Zamówienia, w formularzu zamówienia na stronie Sklepu internetowego, po wyborze formy dostawy.
 5. Szczegółowy wykaz wszelkich form zapłaty za zamówione produkty wraz wyszczególnieniem wszystkich, związanych z nimi kosztami dostawy oraz przewidywanym Czasem realizacji zamówienia, dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 6. Do każdego przesyłanego produktu załączany jest dowód zakupu
 7. W przypadku gdy Klient zgłasza wniosek o wystawienie faktury VAT, wyraża jednocześnie zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu. RetroPR zaleca aby Klient przed odbiorem przesyłki pocztowej lub kurierskiej sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku widocznego uszkodzenia, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z RetroPR.
 8. Odbiór osobisty może nastąpić po wpłacie na konto poprzez zakup przez Sklep Internetowy RetroPr. Odbiór osobisty – Probiernia Urbanowicz Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

 1. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 1. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 

 1. Sprzedawca z chwila otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, ze po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależny od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie możne nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  h. umowy, w której konsument wyraźnie zadał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zadał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  i. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  j. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawarta. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ze zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

 

 1. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy i uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy Sprzedający zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, ze konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

 1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

 1. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba ze Sprzedawca zgodził się je ponieść.

 

 1. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta poprzez powiadomienie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub telefonicznie.

 

 1. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

 

  1. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem – Sklep zwróci należność zgodnie z procedura opisana w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

 

 1. Jeśli Klient nie opłaci zamówienia w terminie 3 dni od złożenia zamówienia to zostanie ono w ten sposób anulowane, Sklep zastrzega sobie prawo do kasowania następnych zamówień Klienta, bądź do skasowania konta Klienta w przypadku Klienta zarejestrowanego.
 1. Reklamacje dotyczące Towarów

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres RetroPR Plac Gen. Józefa Hallera 5/14A, 03-464 Warszawa.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
 1. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sadu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu miedzy Klientem, a Sprzedawca.
  c. może uzyskać bezpłatna pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu miedzy Klientem, a Sprzedawca, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane sa pod przez Federacje Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

XII. Postanowienia końcowe

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawca a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sadom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postepowania cywilnego.

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawca a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sadowi właściwemu ze względu na siedzieć Sprzedawcy.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczna, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w zżycie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w zżycie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

RetroPr sp. z o. o.
Plac Gen. Józefa Hallera 5/14A, 03-464 Warszawa
retropr.pl
info@retropr.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Polityka prywatności

Polityka Prywatności sklepu internetowego Retro PR

„RETROPR”

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) dotyczy SKLEPU INTERNETOWEGO RETRO PR dostępnego pod adresem retropr.pl (zwanego dalej jako „SKLEP”).

Właścicielem SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR dostępnego pod adresem retropr.pl jest RETRO PR Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Gen. Józefa Hallera 5/14A, 03-464 Warszawa zarejestrowanej pod nr KRS 0000935927, NIP1133046591 , REGON: 520592096 (zwana dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

 1. Użytkownikami SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR są osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystające z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem retropr.pl (zwani dalej jako „Użytkownicy” lub w liczbie pojedynczej jako „Użytkownik”).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR, jest RETRO PR Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Gen. Józefa Hallera 5/14A, 03-464 Warszawa zarejestrowanej pod nr KRS 0000935927, NIP1133046591 , REGON: 520592096.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki Administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
 • 2

Definicje wyrażeń użytych w Polityce Prywatności

Użyte w Polityce Prywatności pojęcia oznaczają:

 1. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Rejestracja – rejestracja na stronie www.retropr.pl
 • 3

Cel Przetwarzania Danych Osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez SKLEP INTERNETOWY RETROPR i realizacji składanych przez Użytkowników Rezerwacji, Zamówień oraz Umów sprzedaży. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do:
  • dokonania Rejestracji;
  • dokonywania Rezerwacji i Zamówień;
  • zawarcia Umowy sprzedaży;
  • dokonania rozliczeń;
  • przygotowania odbioru przez Użytkownika lub jego Pełnomocnika zamówionego przez Użytkownika Towaru;
  • korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia);
  • zapewnienia Użytkownikom bezpłatnej subskrypcji Newslettera.
 2. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na Administratorze oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
 3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami.
 • 4

Rodzaj Danych

 1. Administrator przetwarza w szczególności następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
  1. dokonania Rejestracji:
   • imię i nazwisko;
   • adres e-mail;
  2. dokonywania Rezerwacji Zamówień:
   • imię i nazwisko;
   • adres Użytkownika, tj. ulica, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwo;
   • numer telefonu;
   • adres e-mail;
   • adres IP;
  3. dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
   • adres do rozliczeń tj. ulicę, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwo;
   • numer rachunku bankowego;
   • informacje na temat płatności i historię płatności;
 • 5

Podstawa Prawna Przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, (dalej zwane: „RODO”).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili Rejestracji lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR czynności.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia Rejestrację oraz dokonywanie Rezerwacji lub Zamówień.
 4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

 • 6

Prawa Przysługujące Użytkownikowi

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto.
 3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte z bazy SKLPEU INTENETOWEGO RETROPR, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez Administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
 4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby Administrator usunął jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez Administratora danymi osobowymi.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.
 6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co Administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 7. Użytkownik może zażądać, aby Administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do Administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby Administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, Administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.
 • 7

 Powierzenie Przetwarzania Danych Innym Podmiotom

 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR, np. Pełnomocnikom lub operatorom serwisów obsługujących płatności.
 2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.

 

 • 8

 

Okres Przechowywania Danych Osobowych

 1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.
 2. Informacje dotyczące Umowy sprzedaży przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.
 3. Ponadto, Administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych Umów sprzedaży, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.
 4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między UżytkownikiemWłaścicielem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie internetowej SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.
 • 9

Pliki Cookies

 1. SKLEP INTERNETOWY RETROPR używa plików cookies (ciasteczka) lub podobnej technologii (dalej łącznie nazywane: „Cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki Cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który SKLEP INTERNETOWY RETROPR przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR do Użytkownika.
 3. Niektóre z plików Cookies, występujące na stronie internetowej SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR , są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki (sesyjne pliki Cookies). Inne pliki Cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR, jest na niej rozpoznawany (stałe pliki Cookies). Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.
 4. Pliki Cookies używane na stronie internetowej SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR to:
  • _fbp
  • _ga
  • _gat
  • _gid
  • cookie_notice_accepted
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart
  • wp-wpml_current_language
  • wp_woocommerce_session
 1. Pliki Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na stronie internetowej SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR.
 2. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 3. Wszystkie pliki Cookies, występujące na stronie internetowej SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR są ustalane przez Administratora.
 4. Wszystkie pliki Cookies, używane przez SKLEP INTERNETOWY RETROPR, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 5. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki Cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki Cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 6. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików Cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja Cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji Cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 7. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików Cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR.
 8. Pliki Cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym w szczególności:
 • tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
 • rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR , co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
 • rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR jest zarejestrowana na stronie internetowej SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR ;
 • rejestrowania informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki Cookies, adres IP i informacji o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia użytkowania;
 • dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;
 • zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta z SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR, w celu możliwości ulepszania SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR i stwierdzenia, które zakresy SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR są najbardziej popularne dla Użytkowników;
 • oprawnego skonfigurowania SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR , z uwzględnieniem lokalizacji Użytkownika.
 • 10

Zarządzanie Plikami Cookies

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych do procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach je uniemożliwić.
 2. W każdej chwili Użytkownik może usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w używanej przeglądarce internetowej.
 • 11

Zarządzanie Plikami Cookies

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania SKLEPEM INTERNETOWYM RETROPR  oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać np.:
 • czas nadejścia zapytania;
 • czas wysłania odpowiedzi;
 • nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS;
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR  nastąpiło przez odnośnik;
 • informacje o przeglądarce Użytkownika;
 • Informacje o adresie IP;
 1. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 1. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania SKLEPEM INTERNETOWYM RETROPR..
 • 12

Postanowienia Końcowe

 1. Administrator uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Polityki Prywatności z ważnych powodów, za które uznaje się w szczególności:
 • rozszerzenie lub modyfikację funkcjonalności SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR;
 • wprowadzenie nowych usług lub zmiany zakresu usług;
 • zmiany wymagań technicznych koniecznych dla działania SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR, w szczególności dotyczących urządzeń i systemu teleinformatycznego użytkownika końcowego, zmiany warunków technicznych świadczenia usług, wystąpienie nowych rodzajów ryzyka związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;
 • konieczność dokonania zmian Polityki Prywatności o charakterze technicznym niewpływającym na treść praw i obowiązków Użytkowników, w szczególności usunięcia pomyłek i błędów, zmiany odnośników;
 • konieczności dostosowania Polityki Prywatności do obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie świadczonych usług;
 • konieczność dostosowania świadczonych usług lub treści Polityki Prywatności do orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych;
 • dostosowanie Polityki Prywatności do najlepszych praktyk świadczenia usług i ochrony Użytkowników;
 • zmianę danych Administratora ujawnionych w Polityce Prywatności, w szczególności danych teleadresowych.
 1. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności będą dokonywane przez publikację tekstu jednolitego Polityki Prywatności. Jakiekolwiek zmiany Polityki Prywatności nie wpłyną negatywnie na prawa Użytkowników. Korzystanie z SKLEPU INTERNETOWEGO RETROPR po wejściu w życie zmian w Polityce Prywatności oznacza ich akceptację.

 

 

 

 

 

Menu